Φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαθέτουμε ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων αποτελούμενο από έμπειρους και εξειδικευμένους στο αντικείμενο των φωτοβολταϊκών συστημάτων Μηχανικούς ( μηχανολόγοι-ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί κ.λπ.) καθώς και οργανωμένο τμήμα κατασκευών που απαρτίζεται από έμπειρα και άριστα καταρτισμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων ( αδειούχοι ηλεκτρολόγοι, συνεργεία οικοδομικών εργασιών πάσης φύσεως , κατασκευαστές μεταλλικών κατασκευών κ.λ.π.) τα οποία διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα των φωτοβολταϊκών έργων καθώς και ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Υπηρεσίες ανάπτυξης, τεχνικής υποστήριξης κατασκευής και συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών για ιδιώτες, εταιρείες, ενεργειακές κοινότητες και αγρότες.

α)Εύρεση κατάλληλων γεωτεμαχίων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών βιομηχανικής κλίμακας
β) Πλήρης εκπόνηση φακέλων αδειοδότησης των έργων
γ) Διαχείριση έργων - κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων έως και την τελική σύνδεση τους με το δημόσιο δίκτυο.

Η Πραγκαλάκη - Ενεργειακές Λύσεις εγγυάται

Ποιότητα στην κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού

 • Εξειδίκευση και τεχνογνωσία
 • Τήρηση χρονοδιαγράμματος, άμεση παράδοση
 • Συνεργασία με τους πλέον αξιόπιστους προμηθευτές εξοπλισμού
 • Μεγιστοποίηση της απόδοσης της εγκατάστασης
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου ενασχόλησης του πελάτη

 

171262368_10221766143237618_4398196968364463592_n

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (NET METERING)

Το πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Net Metering, με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στη στέγη ενός ακινήτου, μπορεί να μειώσει έως και να μηδενίσει το ενεργειακό κόστος μιας εγκατάστασης.
 • Η Πραγκαλάκη Ενεργειακές Λύσεις προσφέρει Ενεργειακή Ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη το ενεργειακό προφίλ κατανάλωση
 • Τεχνοοικονομική Ανάλυση Επένδυσης
 • Μελέτη εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη προσανατολισμό, στατικότητα, ηλεκτρολογικές απώλειες και σκιάσεις επί του ακινήτου
 • Κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήματος με εφαρμογή αυστηρών Μέτρων Ατομικής Προστασίας και κατάθεση Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ)
 • Συντήρηση Φωτοβολταϊκού συστήματος με χρήση εξειδικευμένων οργάνων και των πιο σύγχρονων διεθνών προτύπων
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤO NET METERING

NET METERING

Παρακολουθώντας ανελλιπώς όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων τα τελευταία χρόνια, επένδυσε στο πρόσφατο παρελθόν τόσο στην εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενεργειακών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα όσο και στον τομέα της εμπορίας εξοπλισμών για φωτοβολταϊκά συστήματα και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
(φωτοβολταϊκά πάνελ, βάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, inverters, συστήματα τηλεμετρίας, ηλεκτρικοί πίνακες, αλεξικέραυνα, συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάεων κ.λ.π).

 • Στο ανθρώπινο δυναμικό της που αποτελείται από μηχανικούς καθώς και τεχνικούς με πλούσια μελετητική και κατασκευαστική στον τομέα των φωτοβολταϊκών.
 • Στην συνεργασία της με τους σημαντικότερους κατασκευαστικούς οίκους εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων (φωτοβολταικά πάνελ, inverters, βάσεις, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, συστήματα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας, συστήματα ασφαλείας συναγερμού και παρακολούθησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων κ.λ.π)
 • Στην δυνατότητα της για πλήρη και αυτοδύναμη διεκπεραίωση όλων των φάσεων της εγκατάστασης οιανδήποτε φωτοβολταϊκού συστήματος, χωρίς άλλους ενδιάμεσους, από την φάση της προμελέτης, της χρηματοδότησης, της άδειας και της κατασκευαστικής μελέτης μέχρι το στάδιο της κατασκευής.

Μελέτη

Ηλεκτρολογική και μηχανολογική μελέτη του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Αδειοδότηση

Αδειοδότηση του έργου και υποβολή φακέλου δικαιολογητικών της διαγνωστικής διαδικασίας.

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού & σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Συντήρηση

Συντήρηση της εγκατάστασης & παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας του στθμού.