Φωτοβλολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαθέτουμε ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων αποτελούμενο από έμπειρους και εξειδικευμένους στο αντικείμενο των φωτοβολταϊκών συστημάτων Μηχανικούς ( μηχανολόγοι-ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί κ.λπ.) καθώς και οργανωμένο τμήμα κατασκευών που απαρτίζεται από έμπειρα και άριστα καταρτισμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων ( αδειούχοι ηλεκτρολόγοι, συνεργεία οικοδομικών εργασιών πάσης φύσεως , κατασκευαστές μεταλλικών κατασκευών κ.λ.π.) τα οποία διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα των φωτοβολταϊκών έργων καθώς και ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

Τα περισσότερα από 200 διασυνδεδεμένα συστήματα τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει στη ZILLION μεγάλη εμπειρία στην προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταικών. Το εύρος των εγκαταστάσεών μας είναι μεγάλο, από οικιακές στέγες μέχρι βιομηχανικές στέγες και αγροτεμάχια, τόσο επί σταθερών βάσεων όσο και επί 1-αξονικών ή 2-αξονικών trackers.
Η γνώση του θεσμικού πλαισίου των ΑΠΕ, μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, από την εύρεση κατάλληλου αγροτεμαχίου και την εκπόνηση φακέλων αδειοδότησης, μέχρι την κατασκευή και την τελική σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δημόσιο δίκτυο.

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (NET METERING)

Η ZIILION παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της νομοθεσίας του ενεργειακού συμψηφισμού από τα τέλη του 2014 και έχει ήδη ολοκληρώσει την προμήθεια και εγκατάσταση περισσότερων από 20 φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία λειτουργούν υπό το καθεστώς του net metering σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια. Έτσι επιτυγχάνεται πολύ μεγάλη εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ρεύματος.
Επιπλέον, με χρήση της νομοθεσίας περί εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering), είναι πλέον δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, η παραγωγή του οποίου θα συμψηφίζει την κατανάλωση ενός ή περισσοτέρων παροχών που βρίσκονται σε διαφορετική τοποθεσία. Το virtual net metering αφορά Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς σκοπού και εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμετάλλεύσεων.
Η ZILLION έχει ήδη ολοκληρώσει την προμήθεια και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων που λειτουργούν υπό το καθεστώς του virtual net metering με εφαρμογή σε αγροτικές αντλίες (πομώνες), στέγες δημόσιων κτιρίων και εκκλησιαστικών ιδρυμάτων.

AYTONOMA (OFF-GRID)

Τα περισσότερα από 200 διασυνδεδεμένα συστήματα τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει στη ZILLION μεγάλη εμπειρία στην προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταικών. Το εύρος των εγκαταστάσεών μας είναι μεγάλο, από οικιακές στέγες μέχρι βιομηχανικές στέγες και αγροτεμάχια, τόσο επί σταθερών βάσεων όσο και επί 1-αξονικών ή 2-αξονικών trackers.
Η γνώση του θεσμικού πλαισίου των ΑΠΕ, μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, από την εύρεση κατάλληλου αγροτεμαχίου και την εκπόνηση φακέλων αδειοδότησης, μέχρι την κατασκευή και την τελική σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δημόσιο δίκτυο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ZILLION παρακολουθεί τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και αναμένει τη διείσδυση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε υφιστάμενες και σε νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
Προς αυτή την κατεύθυνση, η ZILLION έχει ήδη ολοκληρώσει την προμήθεια και εγκατάσταση των πλέον σύγχρονων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας τεχνολογίας Li-on, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε εγκαταστάσεις που έχουν προεπιλεχθεί για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών (κατοικία, βιομηχανία, γραφεία κτλ.

Παρακολουθώντας ανελλιπώς όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων τα τελευταία χρόνια, επένδυσε στο πρόσφατο παρελθόν τόσο στην εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενεργειακών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα όσο και στον τομέα της εμπορίας εξοπλισμών για φωτοβολταϊκά συστήματα και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
(φωτοβολταϊκά πάνελ, βάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, inverters, συστήματα τηλεμετρίας, ηλεκτρικοί πίνακες, αλεξικέραυνα, συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάεων κ.λ.π).

  • Στο ανθρώπινο δυναμικό της που αποτελείται από μηχανικούς καθώς και τεχνικούς με πλούσια μελετητική και κατασκευαστική στον τομέα των φωτοβολταϊκών.
  • Στην συνεργασία της με τους σημαντικότερους κατασκευαστικούς οίκους εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων (φωτοβολταικά πάνελ, inverters, βάσεις, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, συστήματα γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας, συστήματα ασφαλείας συναγερμού και παρακολούθησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων κ.λ.π)
  • Στην δυνατότητα της για πλήρη και αυτοδύναμη διεκπεραίωση όλων των φάσεων της εγκατάστασης οιανδήποτε φωτοβολταϊκού συστήματος, χωρίς άλλους ενδιάμεσους, από την φάση της προμελέτης, της χρηματοδότησης, της άδειας και της κατασκευαστικής μελέτης μέχρι το στάδιο της κατασκευής.

Μελέτη

Ηλεκτρολογική και μηχανολογική μελέτη του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Αδειοδότηση

Αδειοδότηση του έργου και υποβολή φακέλου δικαιολογητικών της διαγνωστικής διαδικασίας.

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού & σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Συντήρηση

Συντήρηση της εγκατάστασης & παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας του στθμού.