Εγγύηση DAIKIN

Όροι και προϋποθέσεις

 Η εγγύηση καλύπτει για όλα τα μηχανήματα του οίκου DAIKIN τρία (3) χρόνια όλα τα μέρη του μηχανήματος και του συμπιεστή , ο οποίος καλύπτεται για κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα ή ελαττωματικό εξάρτημα του μηχανήματος.

Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται δια της αντικατάστασης ή επισκευής του ελαττωματικού εξαρτήματος. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την απόλυτη κρίση της. Σε περίπτωση που η επισκευή πρέπει να γίνει στα εργαστήριά μας, η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει εξολοκλήρου τον πελάτη.
Κάθε επίσκεψη των εξουσιοδοτημένων συνεργείων μας βαρύνει τον πελάτη με έξοδα κίνησης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, ελλιπή συντήρηση, κακή εγκατάσταση πάσης φύσεως επέμβαση στο μηχάνημα από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σε κακή ηλεκτρική σύνδεση, σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη ή σε μεταβολές της τάσης του ρεύματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της εγγύησης είναι η ετήσια συντήρηση του μηχανήματος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρίας μας, συνοδευόμενη με τo απαραίτητο έντυπο εργασιών συντήρησης. Το κόστος συντήρησης βαρύνει τον πελάτη.

Τυχόν καταστροφή, τροποποίηση , αλλοίωση ή αφαίρεση του ειδικού κωδικού (serial number) του μηχανήματος, καθιστά άκυρη την εγγύηση. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του μηχανήματος, βάση τιμολογίου.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ DAIKIN

Πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης για 2 επιπλέον χρόνια(ισχύει για μηχανήματα της DAIKIN ).
Συνεχίζουν να ισχύουν οι όροι εγγύησης για 2 επιπλέον χρόνια.

*Ισχύει μόνο για μηχανήματα που δεν έχει λήξη η εγγύησή τους.